Anfield

差压开关

DSPA / DSPF 系列 - 差压开关

DSPA / DSPF Series - Differentail Pressure Switch

DSPA系列十分适合用作过滤器指示开关,或者用于其他必须进行差压监测的应用场合。

  • 可调差压范围: 10 - 60 psi
  • 最大过压: 500 psi
  • 开关类型: 微动开关
  • 电气: 5A, 10A
更多...
ISO CE UL Listed NFPA